Ośrodek Adopcyjny im. św. Jana Pawła II

im.  Św. Jana Pawła II

ul. Grodzka 22, 85-109 Bydgoszcz

tel. 724 56 00 10, tel./fax  52 375 36 05

e-mail: adopcjacdb@gmail.com adopcja@adopcjacdb.org  

https://pl-pl.facebook.com/OACaritas/

konto Caritas Diecezji Bydgoskiej

BNP PARIBAS S.A. 29 1600 1185 0004 0807 2566 7157

 

dyżur ośrodka: wtorek 12.00-16.00

                         środa 12.00-16.00

                         czwartek 12.00-16.00

                         piątek 12.00-15.00

 

Zapraszamy

  • małżeństwa i rodziny pragnące stworzyć rodzinę adopcyjną
  • rodziny adopcyjne i naturalne potrzebujące pomocy pedagogiczno – psychologicznej
  • kobiety w ciąży rozważające decyzję oddania dziecka do adopcji

 

Od dnia 01.01.2020r. działania Ośrodka Adopcyjnego są realizowane jako zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.kujawsko-pomorskie.pl

 

kujawsko-pomorskie-fotowoltaika.jpg

 

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im św. Jana Pawła II w Bydgoszczy powstał 8 września 1998r. – powołany dekretem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego. Ośrodek od początku swej działalności jest prowadzony przez Caritas: najpierw Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział w Bydgoszczy, a od 25.03.2004r., w związku ze zmianami administracyjnymi, przez Caritas Diecezji Bydgoskiej na mocy dekretu Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawy. Ze względu na zmiany ustawowe (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r.) wcześniejsza nazwa: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy została zmieniona na nazwę: Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek powstał z inicjatywy ks. Piotra Wencla, p. Małgorzaty Matczak oraz pp. Gabrieli i Jacka Andruszkiewicz. Pierwszym kierownikiem OAO był p. Jacek Andruszkiewicz (1998-2002), następnie p. Przemysław Gorzelak (2002-2003), a od października 2003r. – p. Agnieszka Remiszewicz. Dyrektorem Ośrodka jest Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. Obecnie jest nim ks. Wojciech Przybyła, a wcześniej kolejno – ks. Jacek Dziel, ks. Dariusz Macioszek, ks. Roman Mrosczok. W Ośrodku zatrudnieni są pedagodzy i psycholodzy zajmujący się pracą merytoryczną; administracja, kadry i finanse prowadzone są przez Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Grodzkiej 22 w Bydgoszczy. Naszym działaniem obejmujemy teren województwa kujawsko-pomorskiego i Diecezji Bydgoskiej, zgłaszają się do nas także rodziny spoza diecezji. 

Do zadań Ośrodka należy m.in. diagnoza, szkolenie i kwalifikacja kandydatów o przysposobienia oraz właściwy dobór rodzin dla dzieci potrzebujących adopcji.

Wspieramy rodziny adopcyjne wychowujące dzieci, udzielając konsultacji i pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinom rozważającym zgodę na adopcję dziecka.

Współpracujemy z domami dziecka, szpitalami, domami samotnej matki, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, innymi ośrodkami adopcyjnymi.

Przy Ośrodku powstała Grupa dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Radopcja”.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

1.SPOTKANIE INFORMACYJNE – wstępne spotkanie (informacje o  potrzebnych dokumentach i przebiegu procedury przysposobienia) – prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

 

2. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I WYWIAD W RODZINIE  KANDYDATÓW – spotkania indywidualne z pedagogiem i psychologiem w Ośrodku, wizyta w domu kandydatów.

 

3. SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW  – prowadzone według programu PRIDE/Adopcja.- cykl kilkunastu warsztatowych spotkań grupowych i indywidualnych.   

      

4. KWALIFIKACJA DO PRZYSPOSOBIENIA – Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka po zakończeniu przygotowań wydaje opinię kwalifikacyjną, podejmując decyzję o możliwości powierzenia kandydatom dziecka.

 

5.PROPOZYCJA  I KONTAKT Z DZIECKIEM/DZIEĆMI – propozycja przysposobienia składana jest kandydatom, którzy uzyskali pozytywną opinię kwalifikacyjną. Pracownicy ośrodka przedstawiają informacje o dziecku/dzieciach, organizują i nadzorują kontakty z dzieckiem/dziećmi.

 

6.  PRZYGOTOWANIE  SPRAWY DO SĄDU – wniosek o przysposobienie wraz z dokumentami składany jest w Sądzie Rejonowym, który wydaje postanowienie w sprawie umieszczenia dziecka/dzieci w rodzinie adopcyjnej i przysposobienia.

        

WYKAZ DOKUMENTÓW – PROCEDURA PRZYSPOSOBIENIA

  1.  Podanie do Ośrodka (zawierające opis motywacji – powodów przysposobienia)
  2.  Życiorysy małżonków (informacje rodzinne i zawodowe)
  3.  Odpis zupełny aktu małżeństwa /osoby samotne – odpis zupełny aktu urodzenia
  4.  Zaświadczenie o dochodach
  5.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  6.  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Przed złożeniem dokumentów zapraszamy na wstępne spotkanie informacyjne do Ośrodka.

Skip to content