Program „Na codzienne zakupy” Edycja 2022

Cele programu to:
• Udzielenie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym.
• Przeciwdziałanie samotności seniorów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.
• Rozwój wolontariatu Caritas na rzecz seniorów, w tym zwiększenie liczby, aktywizacja i rozwój kompetencji wolontariuszy.
• Pogłębienie zrozumienia sytuacji seniorów, ich potrzeb i pozyskanie wiedzy potrzebnej do określenia dalszego rozwoju działań pomocowych.
Kwoty, liczby:
• Fundacja Biedronki przekaże Caritas Polska karty oraz środki na pomoc uczestnikom programu w formie zasileń kart o wartości całkowitej – 17 600 000,00 zł (więcej o 3 650 000 zł niż w 2021!)
• Na początek programu FB przekaże 11 000 kart, które będą zasilone kwotą 160,00 zł w dniu 1 kwietnia oraz pierwszego dnia każdego z kolejnych 10 miesięcy.
• CP rozdziela karty pomiędzy Caritas Diecezjalne, uwzględniając wnioskowaną przez nie liczbę kart, aktywność w poprzednich edycjach Programu oraz deklarowaną liczbę wolontariuszy. Decyzję o ilości kart przyznanych danej CD podjął Dyrektor CP.
• Wartość całkowita pomocy finansowej dla jednej osoby nie przekroczy kwoty 1 600 zł dla jednej osoby (10 miesięcy x 160 zł.)
Kwalifikacja uczestników:
Uczestnikami Programu mogą zostać osoby spełniające jednocześnie kryterium podstawowe oraz kryterium dodatkowe.
Kryterium podstawowe – wiek i dochód:
a) osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające samotnie, których średni miesięczny dochód netto w 2022 r. nie przekroczył 1 350 zł, lub
b) osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, w których średni miesięczny dochód netto na osobę w 2022 r. nie przekroczył 1 100 zł.
Przy wyliczeniu dochodu uwzględnia się dochody ze wszystkich źródeł, w tym emerytury, renty, zasiłki z pomocy społecznej i inne świadczenia, z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego dla osób, które skończyły 75 lat lub nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.
Kryterium dodatkowe: osoby te nie mogą otrzymać pomocy od najbliższej rodziny i są dotknięte lub zagrożone ubóstwem i/lub niedożywieniem ze względu na wystąpienie co najmniej jednego z poniższych czynników:
a) znacząca niepełnosprawność seniora lub bliskich członków rodziny mieszkających w jednym gospodarstwie domowym,
b) poważna choroba przewlekła seniora lub bliskich członków rodziny mieszkających w jednym gospodarstwie domowym, rozumiana jako choroba, która uniemożliwia pracę, uzyskanie minimalnej emerytury itp.,
c) obciążenie udokumentowanymi wysokimi stałymi wydatkami związanymi z utrzymaniem i ogrzaniem mieszkania, leczeniem i rehabilitacją, spłatą długu, itp.,
d) osoba dotknięta skutkami wyjątkowego zdarzenia losowego lub katastrofy naturalnej (pożarem, powodzią, itp.),
e) inne czynniki przekładające się na trudną sytuację finansową seniora (w tym bezdomność, uzależnienie).
f) Osoba może być uczestnikiem Programu maksymalnie 3 razy, a co za tym idzie w Programie mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w nie więcej niż dwóch edycjach Programu.
g) Program jest przeznaczony tylko dla osób świeckich, z wyłączeniem mieszkańców instytucji opiekuńczych.
Caritas Diecezji Bydgoskiej w edycji 2022, za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas, rozdysponowała 170 kart dla najuboższych seniorów Diecezji Bydgoskiej, całkowita wartość wsparcia wyniesie 272 tys. zł.
Diecezjalny Koordynator Programu „Karta na codzienne zakupy”:
Agnieszka Jodko
Tel. 724 560 015
E-mail: caritas@caritas.bydgoszcz.pl

Skip to content