Parafialne Zespoły Caritas

Celem Zespołu jest niesienie pomocy potrzebującym jej osobom (rodzinom) zamieszkałym na terenie parafii.

Zadaniem Zespołu jest w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii.

Przed Zespołem stoją następujące podstawowe zadania:

 1.  Mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą poprzez:
  • czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej,
  • charytatywną inspirację wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych,
  • przygotowywanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, także we współpracy z lokalnymi środkami społecznej komunikacji.
 2.  Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym poprzez:
  • wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznanie możliwości przyjcia im z pomocą (współpraca z duspasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją, organizacjami pozarządowymi),
  • pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy, np. aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne,
  • ustalanie trybu postępowania przy udzielaniu pomocy,
  • udzielenie pomocy według ustalonej uprzednio procedury.
Skip to content