Szkolne Koła Caritas

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 • pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
 • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 • krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 • stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas na którego terenie działa Koło,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
 • pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 • współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.


Zadania, Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,
 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,
 • prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.,
 • oddziaływanie przez symbole organizacyjne.
Skip to content