Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Autor: Caritas

logo modernizacja.png

 

Caritas Diecezji Bydgoskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja i adaptacja budynku Caritas ul. Cienista 2 w Bydgoszczy na potrzeby wsparcia i opieki dla osób niesamodzielnych”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w zmodernizowanej infrastrukturze.

Zapotrzebowanie na projekt wynika z oczekiwań społeczności lokalnej, w tym intensyfikacji pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz zwiększenie dostępności usług w tym obszarze, zwiększenia wsparcia osób niesamodzielnych ekonomicznie oraz dostępności usług poprzez deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, zwiększenia wsparcia osobom bezdomnym, w tym m.in. poprzez rozwijanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, niezależnie od innych form wsparcia, zwiększenia wsparcia i dostępności usług w zakresie pomocy samotnym matkom oraz kobietom w ciąży wykazujących niezaradność życiową oraz niski poziom niesamodzielności ekonomicznej, większego wsparcia wolontariatu, rozwoju placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży.

Projekt dotyczy modernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Cienistej 2 w Bydgoszczy na potrzeby wsparcia i opieki osób niesamodzielnych w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie adaptacji budynku na cele usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnej przy zapewnieniu wymaganych standardów efektywności energetycznej budynku, jak również zakup wyposażenia w celu realizacji tych usług społecznych.

Cele projektu wpisują się w cele osi priorytetowej 6 SZOOP „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”, w tym cel szczegółowy 2: „Zwiększony dostęp do usług społecznych”. Występuje pełna zgodność z celami osi priorytetowej 6, poddziałanie 6.1.2 RPO WKP 2014-2020, wsparcie zwiększenia dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności miasta Bydgoszcz, typ projektu: „Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym, innych niż wskazane w typie 1 i 2”.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.: 1) Intensyfikacji pomocy osobom wykluczonym, w tym starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych w zmodernizowanej infrastrukturze, 2) Wzrost udziału wolontariatu w realizacji usług świadczonych w zmodernizowanej infrastrukturze i podniesienie na wyższy poziom kompetencji wolontariuszy wraz z doposażeniem ich w nowoczesne narzędzia pracy i szkolenia, 3) Osiągnięcie zgodności objętej projektem infrastruktury świadczenia usług w lokalnej społeczności z aktualnymi standardami efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu korzyści odniosą przede wszystkim użytkownicy zmodernizowanej infrastruktury, mieszkańcy miasta, w wyniku poprawy jakości powietrza oraz estetyki obiektu, wnioskodawca jako właściciel zmodernizowanej infrastruktury, w wyniku niższych kosztów eksploatacji i poprawy jej walorów estetyczno-użytkowych oraz podmioty gospodarcze uczestniczące w realizacji projektu.

Planowane efekty:

  1. Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.
  2. Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 3942 osoby
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
  4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - 1 szt.
  5. Poprawa warunków życia społeczności lokalnej, w tym w szczególności bezpośrednich użytkowników obiektów, poprawa stanu infrastruktury lokalnej oraz walorów estetycznych gminy.

Wartość projektu: 1 221 445,87 PLN 
Wkład UE (EFRR): 999 992,97 PLN

Komentarze
  • Dodał: Ralphger
    4 czerwca 2022, 18:25
    cialis from usa tadalafil
Dodaj komentarz
powrót