Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.

STATUT
Caritas Diecezji Bydgoskiej

CARITAS Diecezji Bydgoskiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona Dekretem Biskupa Diecezji Bydgoskiej Księdza Jana Tyrawę, w dniu 25 marca 2004 r., kieruje się niniejszym Statutem:

 

 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (kan. 114-116 KPK oraz Dekret Biskupa Bydgoskiego Ks. Jana Tyrawę, Nr 94/2004/Bp, z dnia 25 marca 2004 r.), odpowiednie przepisy prawa państwowego (art. 7 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

 

§ 2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności w Polsce i poza jej granicami.

 

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Caritas jest Bydgoszcz.
 2. Terenem działania Caritas jest obszar Diecezji Bydgoskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące realizacji jej celów statutowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego i państwowego.

 

 

Rozdział II 
CELE I ZADANIA

 

§ 4

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Cel ten Caritas D.B. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Diecezji Bydgoskiej.

 

 

§ 5

Do zadań Caritas należą:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
 2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
 3. pomoc społeczna,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 13. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 14. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 15. ratownictwo i ochrona ludności,
 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 17. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 20. promocja i organizacja wolontariatu,
 21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 

§ 6

 1. Zadania Caritas realizuje w szczególności poprzez:
  1. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, PKD 85.32.C
  2. pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem, PKD 85.31.B
  3. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży, PKD 85.31.A
  4. poradnie psychologiczno – pedagogiczne, PKD 85.32.B
  5. działalność organizacji religijnych, PKD 91.31.Z
  6. działalność paramedyczna, PKD 85.14.E
  7. działalność pielęgniarek i położnych, PKD 85.14.C
  8. działalność fizjoterapeutyczna, PKD 85.14.A
  9. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, PKD 85.14.D
  10. prowadzenie stołówek, PKD 55.51.Z
  11. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 85.14.F
  12. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 55.23.Z
  13. przygotowanie dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 55.52.Z
  14. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 80.42.B
  15. działalność związana z rekrutacją i udostępnieniem pracowników, PKD 74.50.A
  16. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, PKD 22.13.Z
  17. wydawanie książek, PKD 22.11.Z
 2. Caritas Diecezji Bydgoskiej będzie prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną w zakresie określonym w pkt.1 od a) do q).
 3. Caritas Diecezji Bydgoskiej będzie prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: handel detaliczny i hurtowy; usługi hotelarskie, turystyczne, gastronomiczne; catering; restauracje, usługi transportowe.

 

 

§ 7

Caritas współpracuje: a.z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji, b.z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów podczas Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Diecezjalnych, c.z organami administracji publicznej, d.z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości, e.innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział III 
WŁADZA NADRZĘDNA

 

 

§ 8

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Bydgoski, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje ją,
 2. nadaje jej statut i dokonuje w nim zmian,
 3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas,
 4. udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz na jego odwołanie,
 5. powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną dla Caritas,
 6. przyjmuje roczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 7. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

 

 

Rozdział IV 
ZARZĄD

 

 

§ 9

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor i Zastępca Dyrektora.

 

 

§ 10

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Caritas,
 2. reprezentowanie jednoosobowo Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
 3. przedstawianie Biskupowi Bydgoskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i zatrudnianie go po uzyskaniu zgody,
 4. zatrudnianie pracowników Caritas,
 5. zwoływanie posiedzeń Rady Konsultorów Caritas i przewodniczenie im,
 6. zatwierdzanie programu działalności i preliminarza budżetowego Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,
 7. informowanie Biskupa Bydgoskiego o bieżącej działalności Caritas,
 8. powoływanie do życia terenowych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie ich kierowników,
 9. wyrażanie zgody na podjęcie przez terenowe jednostki organizacyjne samodzielnej, działalności gospodarczej i przyjmowanie dorocznych sprawozdań,
 10. przyjmowanie dorocznych sprawozdań z działalności charytatywnej i gospodarczej prowadzonej przez Parafialne Zespoły Caritas.
 11. zarządzanie majątkiem Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem,
 12. nabywanie i zbywanie własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz zarządzanie mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

 

 

§ 11

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
  1. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,
  2. zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie określonym w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

 

 

Rozdział V 
KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 12

 1. Komisję Rewizyjną Caritas stanowią osoby powołane przez Biskupa Bydgoskiego na pięcioletnią kadencję.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:
  1. ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Caritas,
  2. przedstawienie oceny wraz z wnioskami z dokonanej kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej do aprobaty Biskupa Bydgoskiego do końca kwietnia każdego roku,
  3. wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie audytu zewnętrznego w terminie określonym przez Komisję.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określenie w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

 

Rozdział VI 
RADA KONSULTORÓW CARITAS

 

§ 13

 1. Dyrektor ma prawo powołania Rady Konsultorów Caritas.
 2. Rada Konsultorów Caritas jest organem doradczym Dyrektora i składa się z 3-12 osób.
 3. Na posiedzenie Rady Caritas Dyrektor może zaprosić biegłych w omawianych na nim sprawach i wysłuchać ich opinii.
 4. Radę Konsultorów Caritas zwołuje i prowadzi Dyrektor.
 5. Członkowie Rady mają prawo przedstawiania sugestii i projektów przyszłych działań Caritas.

 

 

§ 14

 1. Przewodniczącym Rady Konsultorów Caritas jest Dyrektor.
 2. Rada wybiera spośród swoich członków Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń i pomoc Przewodniczącemu w jej pracach.
 3. Szczegółowe zasady pracy Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

 

 

Rozdział VII 
RADA WSPARCIA CARITAS

 

§ 15

 1. Rada Wsparcia Caritas jest organem pomagającym w zakresie finansowania realizacji dzieł Caritas.
 2. Do Rady Wsparcia Caritas mogą należeć firmy prywatne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki i inne osoby prawne, które poprzez systematyczne darowizny umożliwiają realizację zadań Caritas i przyczyniają się do jej rozwoju.
 3. Decyzję o przyjęciu danej osoby prawnej do Rady Wsparcia Caritas podejmuje Dyrektor.
 4. Szczegółowe zasady działania Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

 

 

Rozdział VIII
ŚRODKI MATERIALNE CARITAS

 

§ 16

 1. Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:
  1. z subwencji lub dotacji,
  2. z darowizn, spadków, zapisów itp.
  3. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,
  4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem przepisu kan. 1292 § 1,
  5. z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp.,
  6. z innych źródeł.

 

 

§ 17

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

 

 

§ 18

Nie dopuszcza się następujących czynności: a.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b.przekazywanie majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas, d.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

§ 19

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi i zawieranie umów majątkowych przez Zastępcę Dyrektora możliwe jest w zakresie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora.

 

 

§ 20

 1. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych za pośrednictwem jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, a cały uzyskiwany dochód jest przeznaczany na cele statutowe.

 

 

Rozdział IX 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 21

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są w szczególności: a.Parafialne Zespoły Caritas, b.Szkolne i akademickie Koła Caritas, c.Placówki specjalistyczne, d.Inne jednostki wspomagające działalność lub wzbogacające strukturę Caritas.

 

 

§ 22

 1. Powołanie, strukturę i działalność terenowych jednostek organizacyjnych Caritas określają ich statuty lub regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora Caritas.
 2. Na wniosek Dyrektora Caritas placówkę specjalistyczną, o której mowa w § 21 lit. c, powołuje do istnienia dekretem Biskup Diecezji Bydgoskiej jednocześnie zatwierdzając przedstawiony statut placówki.
 3. Dyrektor Caritas powołuje i odwołuje Kierownika Placówki. W przypadku osoby duchownej mianuje i odwołuje ją Biskup Diecezji Bydgoskiej bądź właściwy przełożony.

 

 

§ 23

 1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Caritas, w zakresie realizacji zadań, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas.
 2. Terenowe jednostki organizacyjne Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także - w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas.

 

 

Rozdział X 
ŚWIĘTO PATRONALNE I SYMBOLE

 

§ 24

Patronem Caritas jest św. Ojciec Pio, a świętem patronalnym II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.  

 

 

§ 25

Caritas używa prawnie zastrzeżonej nazwy „CARITAS” oraz symbolu przedstawiającego czerwony, równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo są monochromatyczne (jednokolorowe).

 

 

§ 26

Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres. Pieczęć okrągła zawiera: w środku - symbol Caritas oraz napis w otoku: CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ.

 

 

Rozdział XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne choć cieszą się samodzielnością w realizacji wskazanych w niniejszym Statucie zadań, to jednak podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas.

 

 

§ 28

Wszystkie akty wykonywania władzy Caritas, jak nominacje, odwołania ze stanowisk, zarządzenia itp., muszą być sporządzone i przedstawione zainteresowanym osobom na piśmie, zaopatrzone w datę wystawienia i pieczęć oraz podpisane przez kompetentną władzę.

 

 

 

 

Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej Bydgoszcz,
dnia 25 marca 2004 r. N. 16/ 2004 /Bp 

Powyższy Statut Caritas Diecezji Bydgoskiej zatwierdzam
Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Kanclerz Kurii