Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Autor: Caritas

22.02.2018 r.

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 1. Zamawiający:

Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Cienista 2

85-819 Bydgoszcz

 

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie Audytu Energetycznego dla budynku Caritas położonego przy ul. Cienistej 2 w Bydgoszczy.”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie Audytu Energetycznego dla obiektu stanowiącego budynek Caritas Diecezji Bydgoskiej i położonego  pod adresem 85-819 Bydgoszcz ul. Cienista 2, o powierzchni całkowitej 1110,50 m2 i powierzchni zabudowy 475,78 m2.

 

 1. Szczegółowy zakres i forma zamówienia:

 

W zakresie Audytu Energetycznego należy wykonać:

 

 • opracowanie audytu energetycznego uzasadniającego potrzebę, zakres i opłacalność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych,
 • audyt energetyczny należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DZ. U. z 2009 roku, nr 43, poz. 346 z późniejszymi zmianami),
 • opracowanie audytu powinno zawierać między innymi określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązań optymalnych
 • audyt należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.

 

 

 1. Obowiązki stron:

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • rzetelna realizacja przedmiotu zamówienia
 • współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dyspozycji Zamawiającego
 • ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

 • współpraca z Wykonawcą w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu zamówienia
 • bieżące uzgadnianie proponowanych rozwiązań
 • udostępnienie materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

 

 

 

 1. Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonywania zamówienia .
 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30.03.2018 r.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: caritas@caritas.bydgoszcz.pl, w terminie  do 07.03.2018 r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) Cena brutto oferty – znaczenie 70  %

b) Doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych  - znaczenie 20 %

c) Rękojmia i modyfikacja audytu do danego programu w ramach tej samej ceny- znaczenie 10%

Wykonawca do oferty jest zobowiązany dołączyć skan wpisu do CEIDG lub KRS.

Najkorzystniejsza oferta  cenowa ,  firmy posiadające największe doświadczenie  w wykonywaniu audytów energetycznych i udzielające rękojmi otrzymają maksymalnie proporcjonalnie 7, 2, 1 punktów, maksymalnie 10 punktów.

 

UWAGA:

Cenę oferty należy wyszacować biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki określone powyżej.

 

 1. Warunki płatności:

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ks. Wojciech Przybyła, caritas@caritas.bydgoszcz.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 6 terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęła mniej niż 1 ważna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Załączniki do niniejszego zapytania:

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

 

Załącznik nr 1

[WZÓR  OFERTY]

 

Nazwa Wykonawcy:                  …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:                   …………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / faksu              …………………………………………………………………………………………

NIP i Regon:                             …………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego:    …………………………………………………………………………………………

 

O F E R T A

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:  „………………………..”

 

OFERUJEMY:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ……………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Podatek VAT …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Cenę brutto …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
 2. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia opisany w Zapytaniu ofertowym

4.

 1. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. .................................................................................................................................................

 

……………………………………

       (miejscowość, data)

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Komentarze
Dodaj komentarz
powrót